واژه «دیزاین» به زبان فارسی «طراحی» ترجمه شده و به کار می‌رود. درصورتی که دیزاین مفهوم متفاوت و وسیع‌تری دارد و به معنی ساختار دادن و سازمان دادن و سامان دادن عناصر بصری در یک اثر گرافیک است. غیراز تعریف ارائه شده برای دیزاین، این مفهوم را به گونه‌های دیگری نیز مى‌توان تعریف کرد:

«برنامه ریزی برای رسیدن به بهترین راه ارتباط بصری با مخاطب»

«دیزاین، فرایندی است که در آن یک فرم زیباشناسانه سنجیده، به چیزی بخشیده می‌شود»

(Healey, Mathew; What is Branding? Rotovision, SA,2008,P.2008)

«معنی و یا منظوری را با در نظر گرفتن امکانات، با درک اولویت اجزاء آن با کمک عقل، منطق و خلاقیت برای درک و یا مصرف مخاطب و یا گروهی خاص سازمان دهی کردن و سامان دادن»

(مثقالی، فرشید؛ دیزاین؛ نشریه حرفه هنرمند، شماره 19 ، تهران : بهار 1386 ؛ ص 2)

منبع: کتاب درسی "پایه و اصول صفحه آرایی" | رشتۀ گرافیک | شاخۀ فنی و حرفه‌ای | پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه